Choir rehearsal

Choir Room, Macsherry Parish Center